Liikmelisus

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit usub: ühiskond vajab uusi, kestlikke lahendusi tööstuse, energeetika ja tarbimise arengus.

Töötame igapäevaselt selle nimel et:

  • metsa- ja puidutööstussektori ettevõtluskeskkond oleks parim võimalik;
  • kogu ressursi kasutus oleks kestlik, metsas oleks efektiivne tegevuskeskkond;
  • sektori maine avalikkuses tõuseks;
  • puidukasutus edeneks ja Eesti puittooteid tuntaks;
  • tulevikus oleks sektori areng tagatud heade spetsialistideolemasoluga;
  • liikmete huvid oleks esindatud ning liidus leviks vajalik info.

Liitu on teretulnud kõik ettevõtjad, kes soovivad aidata kaasa puidu laialdasele kasutamisele Eestis; mõjutada Eesti metsa- ja puidutööstussektori konkurentsitegurite arengut ning sektori panuse kasvu ühiskonda.

Ühendame metsavarumise, puidu keemilise ja mehhaanilise töötlemisega ning turustamisega tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigiasutused, kes tunnistavad ja järgivad EMPL põhikirja ja maksavad liikmemaksu. Liikmemaksu õigeaegsel ja täies mahus tasunud liikmel on üldkoosolekul hääleõigus. 

EMPL-i kuulumiseks on vaja esitada juhatusele vabas vormis kirjalik avaldus.