Üldinfo

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) on 1996. aastal asutatud valdavalt puidu- ja metsatööstusega seotud ettevõtteid ühendav mittetulundusühing.

Liitu kuulub 71 liiget, sealhulgas neli erialast haridust andvat õppeasutust. EMPLi juhatusse kuulub 15 liiget, juhatuse esimees on Raul Kirjanen. Liidu tegevdirektor on Henrik Välja.

EMPLi tegevuse eesmärkideks on oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse ning mehhaanilise ja keemilise metsatööstuse väljaarendamiseks vajalike seadusandlike ja majanduslike tingimuste loomisele kaasa aitamine.

2002. aastal käivitasime projekti Puuinfo, mille eesmärgiks on säästva puidukasutuse suurendamine.

Liikmete huvide esindamine riiklike organisatsioonide juures

 • Riigikogu – eesmärgiks on metsal baseeruva tööstuse ja ettevõtluse arengut soodustav seadusandlus.
 • Vabariigi Valitsus – eesmärgiks on metsal baseeruva tööstuse ja ettevõtluse arengut soodustavate Vabariigi Valitsuse määruste vastuvõtmine, metsal baseeruva tööstuse huvide esindamine riiklike programmide väljatöötamisel.
 • Keskonnaministeerium – eesmärgiks on ettevõtluse huve arvestava metsandusliku seadusandluse väljatöötamine, puiduressursi otstarbeka ja säästliku kasutamise , keskkonnasäästlike tehnoloogiate, tarbimise jmt. propageerimine, riiklikul tasandil puidu- ja metsatööstuse kui rahvuslikul taastootval ressursil põhineva ja olulise väliskaubandust tasakaalustava tööstusharu aktsepteerimine, sektorit puudutavate arengukavade koostamine, arenguks vajalike projektide finantseerimine.
 • Maksuamet, politsei ja majanduspolitsei – eesmärgiks on tõhustada kontrolli illegaalse puidu ja maksupettuste üle.
 • Statistikaamet – eesmärgiks on usaldusväärse statistilise informatsiooni kogumise ja töötlemise mehhanismi juurutamine.
 • Regionaalminister – eesmärgiks on metsanduslike ja metsatööstuslike otsuste langetamisel regionaalpoliitiliste aspektide arvestamine (riigi tasandil), regionaalsete ja majanduslike huvide ühitamine ettevõtluse arendamisel.
 • Välisministeerium – eesmärgiks on väliskaubandussuhete arendamine puidusektoris, metsaga seotud tööstuse huvide esindamine ning konkurentsivõime suurendamine väliskaubanduses.
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – eesmärgiks on metsal baseeruva tööstuse normaalseks arenguks vajalike tööstuspoliitikat reguleerivate normatiivide kehtestamine, Euroopa Liidu normatiivide ühtlustamine selliselt, et ei väheneks kohaliku tööstuse konkurentsivõime, puidu kohapealse kasutamise propageerimine, sealjuures puidu kui taastuva loodusvara kütusena kasutamise suurendamine, standardiseerimine, riigisisese raudtee ja maanteede võrgu efektiivsema kasutamise võimaluste leidmine, metsatööstuse huve arvestavate logistiliste lahendite leidmine.
 • Põllumajandusministeerium – eesmärgiks on maaelu arengut puudutavate normide väljatöötamise juures metsatööstuse huvidega arvestamine, Euroopa Liidust saadavate abiprogrammide käivitamisel metsaga tegeleva ettevõtluse konkurentsivõime suurendamine.
 • Haridus- ja Teadusministeerium – eesmärgiks on metsatööstuse vajadusi arvestava haridussüsteemi juurutamine, tööstusele vajalike spetsialistide riiklik koolitamine. Metsatööstuse arenguks vajalike teadusuuringute läbiviimine.
 • Keskkonnainspektsioon – eesmärgiks on ebaseaduslike raiete vähendamine.
 • Keskkonnaagentuur – eesmärgiks on tõepärase informatsiooni saamine metsade uuenemise ning tervisliku seisundi kohta, ühistegevus metsade uuenemise soodustamiseks.

Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige. Alates 2002. aastast on EMPL Euroopa Puidutööstuste Konföderatsiooni CEI-Bois liige.

EMPL omab häid koostöökontakte Eesti Metsaseltsiga, Eesti Erametsaliiduga, Eestimaa Looduse Fondiga, Euroopa Saeveskite Liiduga, Soome ja Rootsi Metsatööstuste Liiduga ning Euroopa Komisjoni Delegatsiooniga Eestis.

Korraldame infopäevi ja seminare oma liikmetele aktuaalsetel metsatööstuslikel ja -poliitilistel teemadel, osaleme erinevatel puidukasutamist propageerivatel üritustel, korraldame välis-äridelegatsioonide külaskäike Eestisse jne.

Soovid kaasa rääkida metsa- ja puidutööstust puudutavate otsuste tegemisel? LIITU!

Vaata EMPL olulisemaid tegevusvaldkondi