Metsanduse Arendamise Fond paneb õla alla kestliku metsanduse edendamisele

29. juunil loodi Eesti Metsaseltsi üldkoosoleku otsusega seltsi juurde sihtasutus Eesti Metsanduse Arengufond. Sihtasutus registreeriti 11. juulil.

Fondi loomise eesmärgiks on Eesti metsade kestliku kasutamise ja kaitse edendamine ning Eesti metsanduse rahvusvahelise konkurentsivõime tagamine. Metsa- ja puidusektoril on vaja algatada ja toetada selliseid muudatusi metsanduses, mis kiirendaksid kohanemist uueneva majandusstruktuuriga, suurendaksid puidusaaduste ekspordivõimalusi ning aitaksid luua uusi kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Nende ülesannete paremaks täitmiseks oli tarvis luua üldiseid huvisid teeniv ja paindlik rahastamise süsteem metsandusorganisatsioonidele. Eesti Metsanduse Arengufond tagab edaspidi Eesti Metsaseltsi liikmetele stabiilseks tööks ja pikaajaliste eesmärkide seadmiseks ja saavutamiseks vajaliku riigist sõltumatu finantseerimise, mida täiendavad riiklikud grantid ja projektid.

Fondi vara kujuneb peamiselt metsamaterjali või kasvava metsa raieõiguse müüjate ja ostjate poolt müügitehingu käigus vabatahtlikult tehtud sihtotstarbelistest annetustest, aga ka täiendavatest annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest ja fondi põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest.

Eesti Metsanduse Arengufondist eraldatakse edaspidi raha ja muid vahendeid metsade kestlikku kasutamist edendavate tegevuste, sealhulgas metsahoiu põhimõtete levitamise ja metsanduse tähtsust selgitavate tegevuste jaoks, lisaks antakse välja stipendiume ja toetatakse teadus- ja arendustööd fundamentaal- ning rakendusteaduste valdkondades.

Fondi nõukokku kuuluvad Eesti Metsaseltsi liikmeteks olevate juriidiliste isikute esindajad, samuti kaasatakse töösse teisi metsanduse ja loodushoiu asjatundjaid.

Vabatahtlikke annetusi saab teha Eesti Metsanduse Arengufondi arveldusarvele Swedbankis 221 057 748 453.