Põlvamaa edukaim ettevõte 2013. aastal oli OÜ Peetri Puit (Koit, Raivo Sihver)

Äripäeva koostatud Põlva­maa TOP 2013 esikümnes on ehitusmaterjalitootjad, põllumehed, ehitajad, puidutöösturid ja ravimitootjad. Põlvamaa edukaim ettevõte aastal 2013 oli EAS-i ettevõtlusauhinna konkursi aas­ta uuendaja nominent, OÜ Peetri Puit.

2012. aastast kaubamärki Arcwood by Peetri Puit omav ettevõte oli parim ka 2011. aastal ning on olnud esikolmikus paljudel eel­nevatel aastatel.

Liimpuitkonstruktsioone tootev ettevõte tunnis­tati aasta uuendaja nominendiks Tondiraba jäähal­li paigaldatud unikaalsete, üle 60-meetriste liimpuit-kaarte valmistamise tõttu. Kuigi kolmest osast koos­neva kokkupanekul oli te­gemist täpistööga, peab OÜ Peetri Puit juhatuse liige Peeter Peedomaa ka kül­laltki keeruliseks AHHAA Teaduskeskuse tellimuse täitmist. Masuajal oli aga kõige suurema töö Kauna­se Arena.

Tehtud tööde loetelu on küllaltki aukartust äratav (sh ka Põlva Mesikäpa Hall). Enamik toodangust eksporditakse välisriiki­desse, sh Saksamaale, Prantsusmaale ja Hispaa­niasse.

Tegevuse algusest ehk juba 2002. aastast on pide­valt investeeritud tootmistegevusse ning kasvatatud mahtusid. Peeter Peedomaa rääkis reedel, 5. detsembril Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmetele, et ettevõte annab praegu tööd 44 inimesele ning kõrval­asuvas tütarettevõttes (OÜ Liimpuit) töötab 33 inimest.

Riigikogu liikmed tund­sid huvi puidu ostmise, too­dangu turustamise ja toot­misprotsessi vastu. Nad imetlesid 2010. aastal mu­retsetud CNC töötlemiskeskuse tööd. See saeb, puurib, freesib ning töötleb maksimaalse täpsusega liimpuitdetaile.

Keskerakonna Riigikogu liikmed ja Peeter Peedomaa arutlesid ka puidu kui keskkonnasõbraliku ma­terjali kasutamise soosimi­sel võimalike riigipoolsete ergutamismeetmete vaja­duse üle (näiteks avalike hoonete ehitamisel) ning ettevõtete maksukoormuse teemadel. Kuna puu seob kasvamisel kvoodi all ole­vat süsihappegaasi, mitte aga ei tooda seda juurde, nagu näiteks metallitööstu­ses, on puidu kasutamise ergutamine vägagi kesk­konnasõbralik tegevus.

Maksuteemalisel arutelul märkis Peedomaa, et ettevõtja vaatab kogu maksupaketti tervikuna ning kui maksureformiga ei vähen­data üldist maksukoor­must, siis maksudega män­gimine (näiteks üksikisiku tulumaksu langetamise tõt­tu ettevõtte tulumaksu kehtestamine) ei anna ettevõtja seisukohast lähtu­des mingit efekti. Ettevõt­jale on väga tähtis maksustabiilsus, sest see võimal­dab tootmise tulevikku täp­semalt prognoosida.

Äripäeva Põlvamaa edu­kamate ettevõtete TOP-i esikümnesse on mitmel aastal jõudnud ka OÜ Peetri Puit tütarettevõte OÜ Liimpuit.

Esikümnes on ka põllumajandusettevõtteid

Igal aastal on esikümnes ka mõni põllumajanduslik firma. Tänavu teiseks tul­nud Oidermaa Talu Seemnekeskus OÜ suurendas käivet seitse korda.

Äripäeva TOP 2013 and­metel kasvas Põlvamaa et­tevõtete käive mullu kesk­miselt 55%. Suurima pa­nuse käibe kasvatamisse andis 2011. aastal asutatud Orava valla ettevõte OÜ Tootsi Peenar. Peamiselt põllumajandussaaduste (sh ka kanepi) ning metsandu­sega tegelev ettevõte kas­vatas Äripäeva andmetel aastaga käivet 33 korda, saavutades TOP 2013 14.­15. koha.

Oidermaa pidas oma saa­vutust heade juhuste kok­kulangemiseks. Tema sõ­nul sõltub põllumajandus­ettevõtte käive nii konk­reetse aasta saagi suuru­sest kui toorainehindadest, mis aga aastate lõikes küllaltki suuresti kõiguvad, samuti sellest, kui suures ulatuses realiseeriti aruan­deperioodil lattu paiguta­tud eelmiste aastate tera-viljakoguseid. Seepärast ei pruugi ühe aasta tulemu­sed adekvaatselt näidata põllumajandusettevõtte te­gelikku edukust ega käekäiku. Selles mõttes on Oi-dermaal isegi õigus, kuid eduka ettevõtte väljatoomi­sel tuleb arvesse võtta ka teisi (näiteks 2014. aasta viljelusvõistluse) tulemusi. Erki Oidermaa sai viljelus-võistlusel tänavu parima odra- (8,1 tonni hektarilt) kui kaerasaagi (7,2 tonni hektarilt) ning on häid tu­lemusi näidanud eelnevatel aastatelgi.

Äripäeva TOP-i kolman­dalt kohalt leiab Kanepi põllumajandusettevõtte Ekso Farm OÜ. Järgnevad ehituse ja puidutööstusega tegelevad ettevõtted OÜ Saaretu, AS Pinest, OÜ AAV Teenused ja OÜ Maulerman. Seitsmendal kohal on AS Värska Sanatoo­rium ja kümnendal kohal Põlvas asuv ravimitööstus AS Takeda Pharma.